locked בעקבות הפינוי בביאליק: רה"ע פועלת למניעת אסון במקרה קריסה #עדכון


hlist@shemesh.groups.io Integration <hlist@...>
 

בעקבות הפינוי בביאליק: רה"ע פועלת למניעת אסון במקרה קריסה

בבית שמש הוותיקה יש הרבה מבנים ישנים ומתפוררים, מי ידאג לבטיחות הדיירים?