locked רח' ירמיהו הנביא: נדחית חובת התשלום על חנייה ברחוב #עדכון


hlist@shemesh.groups.io Integration <hlist@...>
 

רח' ירמיהו הנביא: נדחית חובת התשלום על חנייה ברחוב

אכיפת התשלום לרכבים החונים ברחוב תידחה עד שהתושבים יקבלו תו חנייה