locked מה חדש - בית שמש ירוקה; האם יקבלו התלמידים פטור מבידוד? #עדכון


hlist@shemesh.groups.io Integration <hlist@...>
 

בית שמש ירוקה; האם יקבלו התלמידים פטור מבידוד?

הצבע שקיבלה בית שמש הבוקר (א') הוא ירוק, אך צבע תקנות החינוך נשאר צהוב